Keresés a honlapon

A TÁRSADALMI CÉLÚ INFORMÁCIÓ (TCI), TÁJÉKOZTATÁS (TCT), KOMMUNIKÁCIÓ (TCK), HIRDETÉS (TCH) és REKLÁM (TCR)

A MÚOSZ Kommunikáció és Public Relations Szakosztálya által elfogadott ajánlás a szakkifejezések értelmezésére

Az társadalmi kommunikáció során leggyakrabban használatos kifejezések egyértelműsítése érdekében a MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztálya a kifejezéseket szakmai – társadalmi vitára bocsátotta. A vitában részt vettek a hazai kommunikációs szakma társ-szervezetei. A vitát követően a Szakosztály, a vitában elhangzott észrevételeket figyelembe véve az alábbi ajánlást teszi minden magyar újságíró, valamint a magyar nyomtatott és elektronikus média minden szereplője számára.

A MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztályának tagjai, átérezve felelősségüket a hazai kommunikációs szakma fejlődésében, felfigyelve az utóbbi években, a hazai sajtóban megjelent téves értelmezésekre, az alábbi ajánlást teszik a társadalmi célú kommunikáció szakkifejezéseinek egyértelmű használatára:

A Társadalmi Célú Kommunikáció a társadalom alábbi főbb területein jelenik meg:

Társadalmi közeg

 • A társadalom problémái, értékei,
 • szocializáció,
 • szociális biztonság,
 • művelődés

Egészség

 • Egészséges életmód, megelőzés, sport
 • Egészségvédelem, (dohányzás, alkohol, drog stb.)
 • Család-, nő-, gyermek- és ifjúságvédelem.
 • Társadalombiztosítás, Egészségügy, ellátó rendszerek, mentők,
 • Egészségpénztárak,
 • Nyugdíjbiztosítás

Társadalmi biztonság

 • Élet, vagyon, közbiztonság (Rendőrség, közlekedés, baleset, tűzoltóság)

Környezet

 • Környezet- és természetvédelem,
 • Energia-felhasználás, helyes gazdálkodás, takarékosság
 • Fogyasztóvédelem

 

TCI  A Társadalmi Célú Információ

Minden olyan társadalmilag hasznos közlés, üzenet, amely a közösség egésze, vagy valamely jelentős részterülete számára fontos lehet.
A társadalmi célú információ minden olyan közlés, üzenet, amely a társadalom tagjait tájékoztatja, valamint a társadalom tagjaival, csoportjaival megérteti a társadalom kitűzött céljait, ezáltal koordinálja a társadalom szereplőinek magatartását.

TCT A Társadalmi Célú Tájékoztatás

A társadalom egésze, vagy valamely részterülete számára a társadalomban megjelenő, a közösséget, vagy annak jelentős részét érintő, - nem üzleti célú – információ.
A társadalmi célú tájékoztatás, a hírértékűvé formált üzenetek kibocsátása és a társadalom befogadói viszontválaszainak kutatása, feldolgozása során a társadalmi célú kommunikáció tudatos szervezése történik, amelynek célja elérni az egyének, a szervezetek és környezetük közötti kölcsönös megértést és létrehozni a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat, a kétirányú kommunikáció útján.

TCK A Társadalmi Célú Kommunikáció

A társadalom egésze, illetve csoportjai által, a társadalom egésze, vagy valamely részterülete számára a társadalomban megjelenő információk cseréje.
A társadalmi célú kommunikáció, mint tevékenység, tervszerű és tartós erőfeszítés azért, hogy a közösség és annak csoportjai között a vélemény és a viselkedés befolyásolásával kölcsönös megértést, jóakaratot és együttműködést építsen és tartson fenn.
A társadalom tagjaival folytatott kommunikáció feladata, hogy a társadalom egészében, illetve annak csoportjaiban felmerülő döntési alternatívákat vagy várható attitűdváltozásokat előkészítse, elősegítse, előmozdítsa, befolyásolja, a közvélekedést formálja az üzenetet kibocsátó szervezet és a társadalom egésze, vagy része érdekében.

TCH- TCR A Társadalmi Célú Hirdetés, Reklám

A társadalom informálása, befolyásolása, cselekvésre késztetése a reklám, a propaganda eszközrendszerével, módszereivel.
Minden olyan közlés, üzenet, információ eljuttatása a társadalom tagjaihoz, csoportjaihoz, a társadalom érdekében, amely a társadalom tagjait tájékoztatja, a társadalom értékeiről, valamint meggyőzi a társadalomban felmerült problémákról, azok megoldásáról, kitűzött céljairól, illetve a társadalom mozgósítása, cselekvésre késztetése, a reklám, a hirdetés, a propaganda eszközrendszerével, módszereivel.

Kérjük a magyar kommunikációs szakma minden szereplőjét, hogy az ajánlást, a szakkifejezések javasolt értelmezését fogadja el és munkája során így használja fel.

Fenti ajánlást elfogadta és a közvélemény számára elfogadásra, használatra ajánlja
MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztálya
Budapest 2004. január 26.

 

 


 

Ajánlás a Társadalmi Célú Kommunikáció Részterületeire és Módszereire vonatkozó szakkifejezések értelmezésére

Az társadalmi kommunikáció során leggyakrabban használatos kifejezések egyértelműsítése érdekében a MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztálya az alapvető szakkifejezéseket 2003-ban szakmai – társadalmi vitára bocsátotta. A vitában részt vettek a hazai kommunikációs szakma társszervezetei.
A vitát követően a Szakosztály, a vitában elhangzott észrevételeket figyelembe véve ajánlást tett minden magyar újságíró, valamint a magyar nyomtatott és elektronikus média minden szereplője számára.
Az ajánlást követően a különböző civil szervezetek sürgették további, a TCK területén használatos kifejezések tisztázását is. Ezért a MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztályának tagjai, átérezve felelősségüket a hazai kommunikációs szakma fejlődésében, felfigyelve az utóbbi években, a hazai sajtóban megjelent téves értelmezésekre, az alábbi ajánlást teszik a társadalmi célú kommunikáció részterületeire és módszereire vonatkozó szakkifejezések értelmezésére és egyértelmű használatára:

Public Affairs
A szervezet működésére ható, társadalmi, politikai, döntéshozói, végrehajtó hatalmi, illetve civil szervezetekkel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése. E tevékenység segíti a szervezetet és környezetét a kölcsönös egymáshoz való alkalmazkodásban.

Közérdekformálás - Public Interest
A társadalom tagjaival folytatott kommunikáció, amelynek feladata, hogy a társadalom döntéseit előkészítse és befolyásolja, valamint formálja a közvélekedést, a szervezet és a társadalom közös érdekében.

Civil és nem kormányzati kapcsolatok (NGO) – Non Governmental Relations
A civil szféra szervezeteivel, illetve azok képviselőivel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése, amelynek feladata, hogy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat hozzon létre, tartson fenn a szervezetek és a környezetükben található civil, illetve nem kormányzati szervezetek képviselői, tagjai között.

Közösségi kapcsolatok - Community Relations
Tervezett és aktív kapcsolattartás a szervezet belső és külső környezetében működő közösségi csoportokkal és azok képviselőivel, az adott érdekközösség céljainak megvalósítására.
A tevékenység feladata, hogy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat hozzon létre, tartson fenn a szervezet és a szervezet érdekszférájához kapcsolódó közösségi csoportok és szervezetek között a kölcsönös szervezeti és közösségi haszon érdekében. A közösségi kapcsolatok építése emeli a szervezet megbecsültségét a szervezet és a közösségi csoportok kölcsönös haszna érdekében.


Kisebbségi kapcsolatok - Minority Relations
A társadalomban sajátos helyzetük alapján elkülönülő kisebbségi csoportokkal, szervezetekkel és azok képviselőivel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése.

Szervezeti Társadalmi Felelősségvállalás - Corporate Social Responsibility
A szervezetnek a társadalomban felmerülő gondok, problémák megoldására tett erőfeszítései, ahol a szervezet kimutatja felelősségét, valamint a megoldás érdekében tett erőfeszítéseivel és gondoskodásával szeretné elérni a társadalom tagjainak együttműködését.
A felelősségvállalás kinyilvánításának megjelenési formája a támogatás (aid), amelynek megnyilvánulási formái: a szponzorálás, az adományozás (Mecenatura), a filantrópia. Az adományok gyűjtésének legfőbb módszere a fund-raising.

Támogatáspolitika
A lehetséges támogatókkal történő kommunikáció és kapcsolatok szervezése, amelynek feladata a szervezet kedvező megítélésének belső és külső erősítése és/vagy erkölcsi/anyagi támogatottságának növelése, más szervezet, egyén, vagy tevékenység elismert presztízsének, hírnevének felhasználásával.

Támogatás - Aid
A szervezet kedvező környezeti megítélésének erősítését szolgáló tevékenysége a szervezet társadalmi felelősségének támogatás formájában történő demonstrálásával.
A támogatás gyűjtőfogalom. Területei: A szponzorálás, a mecenatúra és a filantrópia.

Szponzorálás - Sponsorship
Olyan tevékenység, amely egy adott szervezet kedvező megítélésének erősítését szolgálja, más szervezet, egyén, vagy tevékenység ismertségének, elismertségének, megbecsültségének felhasználásával.
A tevékenység során a támogató szervezet pénzügyi, vagy egyéb anyagi, természetbeni támogatást nyújt, illetve ellentételként saját üzleti érdekeit érvényesítheti.

Adományozás, Mecenatúra, Patronálás - Donation
Olyan tevékenység, amely egy adott szervezet kedvező megítélésének erősítését szolgálja, más szervezet, egyén, vagy tevékenység ismertségének, elismertségének, megbecsültségének felhasználásával.
A tevékenység során a támogató szervezet ellenszolgáltatás igénye nélkül nyújt pénzügyi, vagy egyéb anyagi, természetbeni támogatást.

Filantrópia, Emberbarátság, Karitatív tevékenység - Philanthropy
A tevékenység során a támogató szervezet emberbaráti okokból, saját elhatározásából, nem felhívásra, mindennemű ellenszolgáltatás igénye nélkül nyújt pénzügyi, vagy egyéb anyagi, természetbeni támogatást.
A filantrópia semmilyen formájában nem függhet össze a támogató szervezet üzleti céljaival, nem lehet célja a haszonszerzés, megtakarítás, adókikerülés, stb. semmilyen formája.

Fund-raising
A tevékenység során a támogatást igénylő szervezet saját céljai elérése érdekében támogatókat keres fel, ahol saját és a másik fél számára kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat ajánl, illetve épít.
A tevékenység keretében a szervezet bizonyítja a szervezet meglétének szükségességét, illetve bátorítja tagjait, barátait, támogatóit és másokat, hogy önként járuljanak hozzá a szervezet fenntartásához.

Lobbi, Lobbizás
A szervezeti (belső és külső) public relations funkció részeként, a szervezet céljai megvalósításának olyan módja, ahol a döntés-előkészítési folyamatokban, az érdekek és célok pontos megjelenítésével és a velük történő kommunikáció révén érik el a döntéshozók támogatását egy érdekcsoport számára.
Feladata a szervezet kedvező megítélésének erősítése, a célok megvalósítása, az erkölcsi/anyagi támogatottság növelése, más szervezet, egyén, vagy tevékenység elismert presztízsének, hírnevének felhasználásával.
A lobbi tevékenység a döntéshozatal folyamatát is igyekszik befolyásolni, és ennek eszköze a döntéshozók befolyásolása. A lobbi tevékenység ez által jelenthet érdekkijárást, érdekképviseletet is. A lobbista, mint személy feladata: az érdekképviselet.

Válságkommunikáció
A válsághelyzetekhez kapcsolódó kommunikáció és kapcsolatszervezés szakterülete, amelynek feladata azoknak a helyzeteknek, eseményeknek kommunikációs kezelése, amelyek a szervezet normálistól eltérő működését idézik elő.


Kérjük a magyar kommunikációs szakma minden szereplőjét, hogy az ajánlást, a szakkifejezések javasolt értelmezését fogadja el és munkája során így használja fel.


Fenti ajánlást elfogadta és a közvélemény számára elfogadásra, használatra ajánlja
MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztálya
Budapest 2005. május 25.


A villanykörtétől a napelemig
2019.06.15.

Adományozás Napja
2018.11.25.

2018-ban az Adakozó Kedd elnevezésű nemzetközi programhoz kapcsolódunk. Az adománygyűjtés mellett partnerszervezetekkel közös programot valósítunk meg Pesterzsébeten.
MEGHÍVÓ a Várba
2018.10.17.

A Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében és több civil szervezettel együttműködve invitáljuk meg az érdeklődőket egy történelmet idéző eseményre.
Beszédes fotótárlat a Városházán
2018.09.24.

Alapítványunk alapítótagja Hajdu Orsolya és édesanyja Nagy Ágnes fotókiállítása nyílik szept. 24-én a Budapest 18. kerületi Városháza Galériájában. Várunk szeretettel!
“A bizalom tolmácsai”
2018.08.08.

Aéapítványunk tiszteletbeli elnökének, a CCO Magazin alapító főszerkesztőjének, az MPRSZ örökös tagjának, Barát Tamásnak a korábbi nagysikerű című könyvét újból, új, korszerű módon, digitális formában jelentette meg az Akadémiai Kiadó.
Részletek >>

MESÉK A HOLDFÉNYBEN ÜNNEPRE HANGOLVA
2017.12.13.

Újbuda Önkormányzatának támogatásával szervezett irodalmi és karácsonyi hangulatba ringató zenés programunkra szeretettel várunk gyermekeket és felnőtteket egyaránt, 2017. dec. 14-én 15 órától a Kelenvölgyi Közösségi Házba!
Fogyatékkal élők Nemzetközi Napja
2017.11.24.

A ClubNetCet Egyesület, a Csend Fényei Klub és a Viadukt Alapítvány szervezésében első ízben kerül közös megrendezésre ez a csodálatos program.
Fogyatékkal élő és egészséges előadóművészek produkciói váltják egymást mintegy 120 percben.
A belépés ingyenes!
Szülőföldemtől elszakítva
2017.11.11.

Az Alapítványunk közreműködésével szervezett Budafoki Német Nemzetiségi napon sorra kerülő könyvbemutató videója elkészült.
Children's Rights
2017.02.21.

"Gyermeki jogok" megismerése izgalmas kihívás lehet a diákok számára is, különösen akkor, ha ezt más földrészek diákjaival közösen teszik. A Global Teenager Project 2017. tavaszi ciklusában ezt a fontos témakört járjuk körül.
Hogyan neveljünk boldogabb gyereket?
2016.12.01.

Gyermek jogai, a gyerekkor és a kamaszkor lélektani problémái, a család és a nagyszülők szerepe... Fordulj a Viadukt Alapítvány szakembereihez bizalommal!
Támogatónk a 18. Kerületi Önkormányzat .
Gyógyító kreativitás
2016.07.05.

A projekt a KÖSZ! Program támogatásával valósul meg.
Do You Speak English?
2016.02.10.

2016. márciusától ismét várjuk a tagokat az angol nyelvgyakorló körbe. A foglalkozásokat csütörtökönként 16 órától tartjuk.
Jelentkezés és információ: viaduktinfo@gmail.com


Az Adományozás Napja
2015.11.07.

2015. november 16-án kerül sor a Templárius Alapítvány által meghonosított adományosztó, a rászorultak megsegítését ösztönző közösségi rendezvényre. Zenés irodalmi műsorral várunk Mindenkit szeretettel a 18. kerületi Városháza Dísztermében!
Szülők és fiatalok Akadémiája
2015.10.28.

Hiánypótló esélyegyenlőségi előadás-sorozatot indítunk Kelenvölgyben, az Újbuda Önkormányzatának támogatásával.
November számunkra a Család hónapja lett. Már "levonult" az iskolakezdés, lassan közeleg a Karácsony....
A diákok, szülők és nagyszülők négy héten át találkozhatnak szakembereinkkel, s mi igyekszünk választ adni kimondott vagy elhallgatott problémáikra.
Global Teenager Project
2015.09.30.

Napjaink világát érintő problémák iránt érdeklődő résztvevőket keresünk angol nyelvű online csoportunkba. Információ: gtp@clubnetcet.hu
Jótékonyság 2015
2015.06.10.

"Örülj, ha jön egy zivatar, ha örülsz, akkor nem zavar." Ez a lélekemelő frappáns idézet fogadja az Olvasót a Jótékonyság újság legfrissebb számában.
Hitelesek az Oxyfa ültetvények
2015.01.28.

A KPMG hitelesítette a Carbon Solutions Kft.Oxyfa ültetvényeit!
A teljes ültetési és nyomon követési rendszer megfelel a valóságnak és a szigorú követelményrendszernek, a kiosztott ültetvényszámok valós és fizikailag ténylegesen létező OXYFA ültetvényeken alapulnak, és nem kerülnek többszöri kiosztásra.
Sikeres az eMagyarország program
2014.12.25.

A megyei eMagyarország Pontok tanácsadói az év végén ajándékkal lepték meg a lakosságot.
Szakmai beszélgetés az MPRSZ Kávéházában
2014.11.21.

Nagy érdeklődést keltő témáról szólt az MPRSZ által 2014. október 16-án megrendezett PR Kávéházi Este.
A szakmai beszélgetésen, amelyre az Uránia Kávéház kellemes környezetében került sor, a résztvevők a társadalmi célú kommunikáció helyzetét vizsgálták vállalati, média, jogi és gyakorlati szempontból, és azt a kérdést boncolgatták, hogy a közelmúltban életbe lépett reklámtörvénynek milyen hatása lehet erre a kommunikációs területre.
Mi az a híresztelésdoktrína?
2014.11.21.

A Civil Rádióban elhangzott egy interjú a sajtóetikáról, a plágiumról, a híresztelésről, a média önszabályzásról, adja tudtul a Sajtóetika oldala. http://ow.ly/D9Zsb.
Harle Tamás, a Civil Rádió munkatársa Barát Tamást a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Etikai Bizottsága, illetve a Média Önszabályzó Testület soros elnökét kérdezte sajtóetikai kérdésekről.
Civil Börze Club
2014.11.17.

A közösségi vásár következő alkalma november 21-én lesz a XVIII. kerületi Kondor Béla Közösségi Házban.
FRISS HÍREINK MOSTANTÓL ITT OLVASHATÓK
2014.11.15.

A honlapunk megújult!
A tartalmak feltöltés alatt állnak. Kérjük, térjen vissza később is!